Zarabiaj z nami:MJ6 jest programem umożliwiającym nie tylko otrzymywanie konkretnych profitów w udzielanych rabatach w formie „Kuponów Rabatowych”, - nasz program umożliwia również nieograniczone rozdzielanie i stałe wypłaty przyznanego Rabatu/Prowizji przez Wystawcę (W) „Kuponu Rabatowego” według odpowiedniego klucza umożliwiającego każdemu Uczestnikowi przedmiotowego programu konkretną partycypację w całości lub części udzielonego Rabatu.

Nasz program MJ6 umożliwia Ci nie tylko dostęp do wielu produktów i usług po obniżonej, preferencyjnej cenie, ale również, w przypadku kiedy nie dokonujesz zakupów, będziesz automatycznie i samoistnie profitował finansowo w strukturze, która często powstanie i zostanie utworzona bez Twojego udziału, np. w wyniku tylko jednego polecenia. Szczegóły zobaczysz na naszej stronie www. pod zakładką: „Budujemy własną Strukturę”. Zależnie od Twojej aktywności oraz od stopnia Twojego zaangażowania, Program MJ6 stwarza Ci możliwość, poza czerpaniem konkretnych profitów z samej wielopoziomowej Struktury, również awans w Strukturze MJ6. Obroty generowane przez Ciebie lub przez osoby, które za Twoją bezpośrednią lub pośrednia przyczyną znalazły się w Strukturze, rejestrowane będą w Systemie Punktowym co, umożliwi Ci po osiągnięciu określonej liczby punktów, awans do wyższych poziomów w Strukturze. To z kolei będzie wiązało się z dużo większymi kwotami kumulowanych przez Ciebie prowizji z oddolnych pułapów; tzw. „Levels”.

Przykład podziału Prowizji (PR) w formie Kuponu Rabatowego (KR):
Wystawca (W) wystawia Kupon Rabatowy (KR) o wartości: 100,-pln = 100% wartości rabatu w formie QR Kodu przekazywanego na różnych nośnikach.
W przypadku Sprzedaży Finalnej (SF) następuje podział Wartości Kuponu:

Uczestnik 1 poziomu = Partner (P): Paotrzymuje 25,-pln (25%)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Rozdział na pozostałych Uczestników/Reprezentantów (R):
R2 - 2 poziom: otrzymuje; 15,-pln = 15%
R3 - 3 poziom: otrzymuje; 15,-pln = 15%
R4 - 4 poziom: otrzymuje; 15,-pln = 15%
R5 - 5 poziom: otrzymuje; 15,-pln = 15%
R6 - 6 poziom: otrzymuje; 15,-pln = 15%
-----------------------------------------------------------------------------------------------
RAZEM 75,-pln = 75%

Konsument Końcowy; lub Sprzedawca Końcowy Kupuje/sprzedaje Towar/Usługę za: 900,-pln = 90% ceny detalicznej.

WYSTAWCA; przeznacza udzielony Rabat (100,-pln) = 100% wartości Kuponu Rabatowego) do podziału pomiędzy Partnerów (P) i Reprezentantów (R). W efekcie końcowym Wystawca sprzedaje Towar/ Usługę Konsumentowi Końcowemu (KK) za 900,-pln w Systemie i Strukturze MLM.
Partnerzy i Reprezentanci objęci podziałem Prowizji będą rejestrowani elektronicznie w Systemie i Strukturze MLM prowadzonym przez Wystawcę.
Rabat w formie przekazywanych/przesyłanych QR Kodów będzie rozdzielany pomiędzy Partnerów i Reprezentantów do (w sumie) 6 poziomów (jak powyżej). W przypadku skrócenia łańcucha transakcji (SLK- Tabela I), na skutek szybszej, skróconej sprzedaży(SS) lub własnej sprzedaży (WS), Partner (P) otrzymuje skumulowaną wartość niewykorzystanych Prowizji (PR) z pozostałych poziomów własnej oddolnej struktury. Patrz poniżej: „Ogólny Schemat Systemu”: T A B E L A I - Skrócony Łańcuch Transakcji Skrócony Łańcuch Transakcji (SLT) w przypadku Sprzedaży (SF) przez Reprezentanta (R) na poziomie 3

W powyższym przypadku Sprzedawca końcowy (SK) 3 poziomu, który jest również Reprezentantem (R) otrzymuje: własną prowizję (15,-pln =15%) natomiast Partner otrzymuje oprócz własnej prowizji (25,-) również prowizję z poziomu (4),(5),(6) = (3x15,-) = 45,-+25,- = w sumie 70,-pln = 70% wartości Kuponu.

Ważne! Program Mj6 jest udostępniany innym firmom, podmiotom i instytucjom w celu zwiększeniach ich własnej sprzedaży.
Możliwe są modyfikacje Systemu z dostosowaniem do potrzeb poszczególnych odbiorców.


Przykład podziału Prowizji (PR) i Wartość Sprzedaży (WS):
A. Cena Detaliczna (CD) bez Rabatu: 1000,- = 100% CD
B. Cena po Rabacie (R): 900,- = 90% CD w sprzedaży w Strukturze M6
C. Kupon Rabatowy (KR)= ma wartość: 100,- /= 10% Ceny Detalicznej. KR są przekazywane w formie QR-Kodów.
D. Minimalny Koszt Sprzedaży z Zyskiem dla Wystawcy: 800,- (80% CD)

Prowizja (PR) do rozdzielenia przez (W) od Sprzedaży Finalnej (SF):
Partner (P); 25,-pln = 25%
od wartości Rabatu (poziom 1)
Reprezentant (R); 15,-pln = 15% wartości Rabatu (od poziomu 2 do 6)
Każdy Partner oraz Reprezentant wyższego Poziomu osiąga profity w formie Prowizji zgodnie ze Strukturą Prowizyjną 6 poziomów tylko po fakcie zakupu/sprzedaży Towaru/Usługi (SF) przez Konsumenta Końcowego (KK).
KK może być równocześnie Reprezentantem (R).
Transakcje zapisywane są elektronicznie w Systemie i pozostają stale do wglądu zarejestrowanych Partnerów i Repreze-ntantów.
Konsument Końcowy (KK) kupuje Towar/Usługę u (W) za cenę po Rabacie w wys.900,- = 90% Ceny detalicznej (CD) w SMLM i w M6. Wystawca (W) sprzedaje Towar/Usługę po Rabacie za 900,- = 90% CD.
W odprowadza kwotę Prowizji w wys. 100,- na osobne konto, później na konta P i R zgodnie ze Strukturą.
Dla W pozostaje kwota 800,- (powyżej Punkt D) z zachowaniem rentowności sprzedaży.
Kupony Rabatowe w formie QR Kodów są przekazywane za pomocą wszystkich możliwych nośników; print mediów, internetu, mms, sms, Facebook, Smartphoene, wszystkich mediów społecz., oraz innych dostępnych nośników. Wszystkie transakcje są rejestrowane przez (W) i widoczne na specjalnie utworzonym i zarządzanym przez (W) Portalu „online” gdzie zarejestrowani (P) i (R) posiadają po zalogowaniu wgląd do transakcji i osiągalnych dochodów. Wszystkie transakcje dla P i R są nieodpłatne, to samo dotyczy partycypacji w Systemie i Strukturze MLM poza obsługą Kont, które podlegają drobnym opłatom, - ale dopiero po generacji zysków i osiągnięciu pułapu stałych wpływów przez P i R.

Obroty osiągane przez R, które rejestrowane będą w Systemie Punktowym przez W, umożliwią Reprezentantom po osiągnięciu określonych wymagalnych Pułapów, awans do wyższych poziomów, -co z kolei będzie wiązało się z dużo większymi kwotami kumulowanych prowizji przez R z oddolnych poziomów i struktur. To z kolei będzie motywowało R do ciągłej i zwiększonej sprzedaży dla W.
Zagadnienie to jest przedmiotem Opisu w Zakładce – System Progresywnego Awansu w Strukturze (SPAS).


Masz pytanie? Nasza infolinia :

Tel. +48 784-303-858
Tel. +48 (77) 547-28-70